Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.SKLEPZAWODNIKA.pl

§1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Sklepzawodnika.pl dostępny pod adresem internetowym www.sklepzawodnika.pl prowadzony jest przez SKLEPZAWODNIKA.pl Joanna Skalska-Piotrkowicz, z siedzibą w Ząbkach, ulica Szwoleżerów 130/67, zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 1131983096, REGON: 017435785, nr rachunku BANK MILLENNIUM SA: 55 1160 2202 0000 0000 3334 2497, zwany dalej Sprzedawcą

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

§2

Definicje

Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklepzawodnik.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1131983096, REGON 017435785

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepzawodnika.pl Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze Sklepem Adres Sprzedawcy: Sklepzawodnika.pl, Szwoleżerów 130/67, 05-091 Ząbki Adres e-mail Sprzedawcy: sklepzawodnikapl@gmail.com Wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook: https://www.facebook.com/sklepzawodnika/

§4

Płatności oraz dostawa Klient może skorzystać z następujących metod dostawy na terenie Polski zamówionego Produktu: przesyłka kurierska przedpłata, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paczkomatowa, przesyłka kurierska zagraniczna, paczka pocztowa pobraniowa, paczka pocztowa, list polecony priorytetowy.

Paczki zagraniczne są wysyłane w formie listu poleconego, paczki pocztowej bądź przesyłki kurierskiej wyłącznie za przedpłatą. Forma wysyłki jest zależna od wielkości i wagi paczki oraz indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym odnośnie konkretnego zamówienia. Dostawa może opóźnić się z przyczyn niezależnych od producenta.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności przy wysyłce na terenie Polski: Płatność za pobraniem, przelew tradycyjny, płatnośc za pośrednictwem PayPal (w tym płatność kartą płatniczą lub kredytową).

W przypadku zamówień z wysyłką za granicę Polski dostępne są następujące metody płatności: przelew tradycyjny, płatnośc za pośrednictwem PayPal (w tym płatność kartą płatniczą lub kredytową). Klient, który nie odebrał zamówionego towaru płatnego za pobraniem w terminie lub odmówił odbioru przesyłki i z tego powodu przesyłka z jego zamówieniem została zwrócona do sklepu, narażając sklep na straty związane z koniecznością pokrycia kosztów przesyłki, traci prawo do zamówień płatnych za pobraniem. Jego zamówienia mogą być realizowane wyłącznie za przedpłatą, o ile pokryje straty sklepu czyli równowartość kosztu wysyłki nieodebranej paczki pobraniowej.

§5

Prawo odstąpienia od umowy

Link do pobrania formularza zwrotu znajduje się na samym dole regulaminu. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu (dnia) dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. Konsument może odstąpić od Umowy odsyłając dany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (link do pobrania na samym dole strony) oraz dowodem zakupu (paragonem fiskalnym) otrzymanym wraz z Produktem Wszelkie koszty związane z pakowaniem i odesłaniem produktu do sklepu ponosi kupujący.

FORMULARZ ORAZ PARAGON NALEŻY WYSŁAĆ W JEDNEJ PACZCE WRAZ ZE ZWRACANYM PRODUKTEM

Skutki odstąpienia od Umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem poniesionych przez Konsumenta kosztów wysyłki Produktu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na wskazany przez Konsumenta w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem. Konsument powinien odesłać Produkt, wraz z formularzem zwrotu oraz otrzymanym paragonem fiskalnym na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§6

Wymiana towaru Jeżeli chcą państwo wymienić produkt na inny prosimy o wysłanie przesyłki na adres: Sklepzawodnika.pl, Szwoleżerów 128 lok. 64/65, 05-091 Ząbki wraz z informacją na jaki produkt mamy wymienić, oraz adresem do wysyłki. Koszty wysyłki oraz ponownego nadania ponosi Konsument. Jeżeli został dostarczony inny produkt/model/ rozmiar niż był zamawiany prza Kupującego, prosimy o wysłanie go do sprzedawcy paczką pocztową (paczka plus) na koszt sprzedawcy oraz dołączenie do paczki formularza zwrotu/ wymiany bądź kartki z informacją o pomyłce, numerem zamówienia oraz informacją, jaki produkt powinniśmy wysłać.

§7

Reklamacja i gwarancja Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu wraz z pismem reklamacyjnym. §8 Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy. Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 9.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej, Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli.

Dostęp do poczty elektronicznej.

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§10 Kody rabatowe

Obowiązujące w sklepie kody rabatowe są przyznane terminowo i mają ograniczenie do wybranych produktów. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany udzielonych rabatów bez podania przyczyny. 

§11

Dane osobowe w Sklepie internetowym Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§12 

Postanowienia końcowe Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl